طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر سال 1393


اجرای مطلوب طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر سال 1393

طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر سال 1392


اجرای مطلوب طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر سال 1392

طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی سال 1392


اجرای مطلوب طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی سال 1392

طرح نظارت بر مصرف تسهیلات در تعاونی های در دست اجرا سال 1391


اجرای مطلوب طرح فهرست برداری نمونه طرح خانوار سال 1391

طرح فهرست برداری نمونه طرح خانوار سال 1391


اجرای مطلوب طرح فهرست برداری نمونه طرح خانوار سال 1391

طرح آمارگیری از مرغداری صنعتی سال 1391اجرای مطلوب طرح آمارگیری از مرغداری صنعتی سال 1391

طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده بخش معدن سال 1391


اجرای مطلوب طرح آمارگیری از قیمت و مقدار تولید کننده بخش معدن سال 1391

طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی سال 1391


اجرای مطلوب طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی سال 1391

طرح آمارگیری از اقامتگاه های عمومی سال 1391


اجرای مطلوب طرح آمارگیری از اقامتگاه های عمومی سال 1391

طرح تهیه حسابهای بخش تعاون سال 1390اجرای مطلوب طرح تهیه حسابهای بخش تعاون سال 1390

طرح آمار گیری از نیروی کار خانوار شهری سال 1390


اجرای مطلوب طرح آمار گیری از نیروی کار خانوار شهری سال 1390

طرح آمار گیری از نیروی کار خانوار روستایی سال 1390


اجرای مطلوب طرح آمار گیری از نیروی کار خانوار روستایی سال 1390

طرح آمار گیری از نیروی کار سال 1390اجرای مطلوب طرح آمار گیری از نیروی کار سال 1390

طرح آمار گیری ازمعادن در حال بهره برداری سال 1390


اجرای مطلوب طرح آمار گیری ازمعادن در حال بهره برداری سال 1390

طرح آمار گیری ازقیمت کالا ها و خدمات مورد مصرف روستایی 1390


اجرای مطلوب طرح آمار گیری ازقیمت کالا ها و خدمات خانوارمورد مصرف روستایی 1390

طرح آمار گیری ازقیمت کالا ها و خدمات مورد مصرف شهری 1390


اجرای مطلوب طرح آمار گیری ازقیمت کالا ها و خدمات خانوارمورد مصرف شهری 1390

طرح آمار گیری ازباغداری ها سال 1390طرح آمار گیری ازباغداری ها سال 1390

طرح آمار گیری ازقیمت فروش و هزینه خدمات کشاورزی روستایی 1390


اجرای مطلوب طرح آمار گیری ازقیمت فروش و هزینه خدمات کشاورزی روستایی 1390

طرح حوزه بندی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390


اجرای مطلوب طرح حوزه بندی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390

طرح سنجش میزان رضایت مندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات در دستگاه های اجرایی سال 1390


اجرای مطلوب طرح سنجش میزان رضایت مندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات در دستگاه های اجرایی سال 1390

طرح آمار گیری ویژه حساب های ملی استان اصفهان در بخش حمل و نقل و ارتباطات سال 1390


اجرای مطلوب طرح  آمار گیری ویژه حساب های ملی استان اصفهان در بخش حمل و نقل و ارتباطات سال 1390

طرح آمار گیری ازقیمت کالا ها و خدمات مورد مصرف روستایی در استان کهگیلویه و بویر احمد سال 1390


اجرای مطلوب طرح  آمار گیری ازقیمت کالا ها و خدمات مورد مصرف روستایی در استان کهگیلویه  و بویراحمد سال 1390

طرح آمار گیری از قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد سال 1390


اجرای مطلوب طرح آمار گیری از قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در استان کهگیلویه  و بویراحمد سال 1390

طرح آمار گیری از هزینه و درآمد خانوار شهری و روستای در استان کهگیلویه و بویراحمد سال 1390


اجرای مطلوب طرح آمار گیری از هزینه و درآمد خانوار شهری و روستای در استان کهگیلویه  و بویراحمد سال 1390

طرح آمار گیری از واحدهای مسکونی استیجاری سال 1390


اجرای مطلوب طرح آمار گیری از واحدهای مسکونی استیجاری سال 1390

طرح آمار گیری ازقیمت کالا ها و خدمات مورد مصرف شهری 1389


اجرای مطلوب طرح آمار گیری ازقیمت کالا ها و خدمات خانوارمورد مصرف شهری 1389

طرح آمار گیری ازقیمت کالا ها و خدمات مورد مصرف روستایی 1389


اجرای مطلوب طرح آمار گیری ازقیمت کالا ها و خدمات خانوارمورد مصرف روستایی 1389

طرح آمار گیری ازقیمت فروش و هزینه خدمات کشاورزی روستایی 1389


اجرای مطلوب طرح آمار گیری ازقیمت فروش و هزینه خدمات کشاورزی روستایی 1389

طرح آمار گیری ازکارگاه های صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر سال 1389


اجرای مطلوب طرح آمار گیری ازکارگاه های صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر سال 1389

طرح آمار گیری از واحدهای مسکونی استیجاری سال 1389


اجرای مطلوب طرح آمار گیری از واحدهای مسکونی استیجاری سال 1389

رتبه دوم طرح کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر 1392


رتبه دوم کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر 1392

رتبه اول طرح هزینه و درآمد 1392رتبه اول اجرای طرح آمارگیری از هزینه  و درآمد خانوار شهری و روستایی سال 1392

رتبه اول طرح هزینه و درآمد 1391رتبه اول اجرای طرح آمارگیری از هزینه  و درآمد خانوار شهری و روستایی سال 1391

رتبه اول طرح کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر 1389


 کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر 1389